کارتون پسرکوهستان(پپرو)

کارتون پسرکوهستان(پپرو)
کارتون قدیمی پسرکوهستان(پپرو)دوبله پپرو پسری نوجوان است که در دهکده‌ای فقیر در منطقه آند امریکای جنوبی به همراه مادرش در خانه‌ای کوچک زندگی می‌کند. پدرش از قبل در جتجوی ال درادوی افسانه‌ای خانه را ترک گفته‌است ....
۱۱۹۰۰   ۱۰۹۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر کارتون پسرکوهستان(پپرو) خرید کارتون پسرکوهستان(پپرو)